Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 193 z 31.12.2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę
13.05.2021 więcej
Zarządzenie nr 192 z 31.12.2020 r.
w sprawie zasad {polityki) rachunkowości stosowanych przy
realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19
13.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 191 z 31.12.2020 r.
w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych
służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu
odprowadzeniu ścieków stanowiących własność gminy Drawsko
Pomorskie
28.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 190 z 31.12.2020 r.
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których
wartość jest niższa niż kwota 130.000 zł
20.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 189 z 31.12.2020 r.
zm. zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej
zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Drawsku
Pomorskim
19.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 188 z 31.12.2020 r.
w sprawie określenia zasad niedochodzenia należności o
charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Drawsko
Pomorskie lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz
z odsetkami nie przekracza 100 zł.
19.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 187 z 31.12.2020 r.
w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko
Pomorskie na rok 2020
19.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 186 z 31.12.2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę
08.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 185 z 29.12.2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego
ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
08.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 184 z 29.12.2020 r.
sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę
31.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się