Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r.
Podział działki nr 191/34 w obrębie 0006 miasta Drawsko
Pomorskie wraz ze stabilizacją punktów.
22.09.2021 więcej
Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r.
Podział działki nr 10/2 w obrębie 0007 miasta Drawsko
Pomorskie wraz ze stabilizacją punktów.
22.09.2021 więcej
Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2021 r.
Podział działek nr 3/2, 14/8 w obrębie 0017 miasta Drawsko
Pomorskie wraz ze stabilizacja punktów.
22.09.2021 więcej
Zapytanie z 01.09.2021 r.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy
Drawsko Pomorskie - IV
02.09.2021 więcej
Zapytanie z dnia 21.07.2021 r.
Podział działek nr 28, 29, 45, 46, 47, 48, 49, 50 oraz 51/2
położonych w obrębie 0002 miasta Drawsko Pomorskie wraz ze
stabilizacją punktów.
21.07.2021 więcej
Zapytanie z 21.07.2021 r.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy
Drawsko Pomorskie - III
21.07.2021 więcej
Zapytanie z 01.06.2021 r.-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wskazanie
punktów granicznych dla działki nr 120 w obrębie Mielenko
Drawskie
20.07.2021 więcej
Zapytanie z 07.07.2021 r.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy
Drawsko Pomorskie - II
07.07.2021 więcej
Zapytanie z 01.06.2021 r.
Wskazanie punktów granicznych od działki nr 103/1 wzdłuż
działki 104/1 do dz. 104/2 w obrębie Mielenko Drawskie.
05.07.2021 więcej
Zapytanie z 22.06.2021 r.-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wznowienie i
stabilizację punktów granicznych dla działek nr nr 183/2,
184/3 w obrębie 0006 i działek nr 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5,
43/6, 43/7 w obrębie 0002 miasta Drawsko Pomorskie
02.07.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się