2020-09-15

KARTA USŁUG nr SP/1

herb Drawska PomorskiegoUrząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
Tel.: (94) 36 33 485  Fax.: (94) 36 33 113

e-mail :drawsko@post.pl NIP: 674-00-06-008
REGON: 330920742

 

STYPENDIUM BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW - ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POMOCY

 

Podstawa prawna:

•          art. 18 ust. 2 pkt 14a  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

•          Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 sierpnia 2019 r.  w sprawie zasad i warunków udzielania stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego.

Warunki przyznania stypendium:

Stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego przyznaje się za szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Stypendium skierowane jest do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko Pomorskie.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria:

1.      w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią ocen minimum 4,75 oraz uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

2.      jest laureatem lub zajął I, II, III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach artystycznych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, zgodnie
z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ogłaszanych corocznie przez Kuratora Oświaty.

Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium w danym roku szkolnym.

Tryb i sposób udzielenia stypendium:

Stypendium przyznaje burmistrz na wniosek:

1.      rodzica lub prawnego opiekuna ucznia,

2.      pełnoletniego ucznia

3.      dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Drawska Pomorskiego może przyznać stypendium z własnej inicjatywy.

Po upływie terminu składania wniosków Komisja powołana przez Burmistrza Drawska Pomorskiego
rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium. Komisja podejmuje decyzję o wytypowaniu ucznia do przyznania stypendium i o proponowanej wysokości stypendium uwzględniając rangę konkursu, zajęte miejsce oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Drawsko Pomorskie. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę wytypowanych uczniów oraz proponowanych wysokości stypendiów i przedstawia Burmistrzowi Drawska Pomorskiego do akceptacji. Komisja nie rozpatruje wniosków niekompletnych lub złożonych po terminie. Burmistrz podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów określając listę nagrodzonych. Wnioskodawca otrzyma pisemną informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium.

Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego zostanie zaproszony na uroczystość wręczenia stypendium.

Wymagane dokumenty:

1.      wzór wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego stanowi załącznik do uchwały (DRUK SP/1 -pdf),

2.      do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kserokopie dokumentów – uwierzytelnionych przez dyrektora szkoły – potwierdzające wyniki  (świadectwo) i wybitne osiągnięcia ucznia (zaświadczenie, dyplom, itp.).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  • Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, Drawsko Pomorskie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41, pok. 117 (Informacja).

  • Wnioski należy składać w terminie od dnia 15 września do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Spraw Społecznych (SP) Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim ul. Gen. Władysława Sikorskiego nr 41, I piętro, pok. 204, tel. 94 34 46 824.

Opłaty: 

Nie pobiera się,

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Burmistrza Drawska Pomorskiego nie przysługuje odwołanie.

Ochrona danych osobowych/RODO:

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Drawsko Pomorskie

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Rafała Zdyr, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@drawsko.pl.

Pełna treść informacji o przysługujących Pani/Panu prawach w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie BIP pod adresem : http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/ w zakładce RODO.
 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się