2019-12-26

Sekretarz Gminy Drawsko Pomorskie

JOANNA KARDAŚ
 
Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu:
1. Referat Ogólno-Organizacyjny
2. Biuro Spraw Obywatelskich
3. Urząd Stanu Cywilnego
 
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) koordynowanie zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy,
2) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza nie  zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i Rady Miejskiej,
3) nadzorowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
4) przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza dotyczących organizacji pracy urzędu,
5) nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych w urzędzie,
6)  organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników,
7) nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników,
8) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
9)  koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków  trwałych,
10) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
11) nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędzie,
12) nadzór i organizowanie działań związanych z udzielaniem informacji publicznej oraz udzielanie tych informacji zainteresowanym,
13)  kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza w ramach udzielonych upoważnień,
14)  nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
15) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w urzędzie,
16) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 
 
URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Gen.Władysława Sikorskiego 41
Tel.: (+48) 94 36 33 485, Fax.: (+48) 94 36 33 113
pokój 207, Tel: 94 34 46 833 lub 94 36 334 85 wew. 833, e-mail: sekretarz@drawsko.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się