2020-06-08

Wykaz ewidencji i rejestrów

W Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
Sekretarz Gminy
1. Rejestr skarg i wniosków.
2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Referat Ogólno-Organizacyjny – rejestry
3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych.
4. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
Referat Planowania Budżetu i Finansow - rejestry
Referat Podatków, Opłat i Windykacji – rejestry
1. Rejestr zbiegów egzekucji sądowej i administracyjnej - dotyczący tytułów wykonawczych wystawionych na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami.
2. Rejestr kontroli podatkowych.
3. Rejestr wniosków o dokonanie wpisu do rejestru zastawów skarbowych.
Referat Podatków i Opłat oraz Windykacji – ewidencje
1. Ewidencja podatników.
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego oraz Referat Planowania i Gospodarki Nieruchomościami – rejestry
1. Rejestr  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie.
2. Rejestr decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.
3. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.
4. Rejestr gminnej ewidencji zabytków.
5. Rejestr udzielonych dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
6. Rejestr zamówień publicznych.
7. Rejestr użytkowników wieczystych.
8. Rejestr sprzedaży nieruchomości gminnych.
9. Rejestr dzierżawców.
10.Rejestr gruntów we władaniu gminy.
11.Rejestr przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności.
12.Rejestr podziałów nieruchomości.
13.Rejestr rozgraniczeń nieruchomości.
14.Rejestr numeracji nieruchomości.
15.Rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego.
16.Rejestr decyzji na lokalizację zjazdów.
17.Rejestr decyzji zezwalających na zaprojektowanie urządzeń  infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych.
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – ewidencje
1. Ewidencja dróg gminnych.
2. Ewidencja obiektów mostowych.                                  
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – rejestry
1. Zwrot akcyzy dla rolników.
3. Rejestr właścicieli nieruchomości składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Rejestr gospodarstw rolnych.
6. Rejestr właścicieli nieruchomości na, na których znajdują się wyroby zawierające azbest.
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – ewidencje
1. Ewidencja gruntów.
2. Ewidencja właścicieli psów na posiadanie których wymagane jest zezwolenie.
3. Ewidencja zbiorników bezodpływowych.
Referat Spraw Społecznych - rejestry
1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
2. Rejestr zezwoleń alkoholowych.
3. Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
4. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
5. Rejestr realizacji obowiązku nauki.
6. Rejestr stypendiów szkolnych.
7. Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
8. Rejestr aktów nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.
Referat Spraw Społecznych – ewidencje
1. Ewidencja niepublicznej szkoły  (placówki oświatowej prowadzonej przez gminę Drawsko Pomorskie).
Referat Promocji – rejestry
Referat Promocji – ewidencje
1. Ewidencja Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie
Biuro Spraw Obywatelskich – rejestry
1. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych.
2. Rejestr wykonanych świadczeń osobistych.
3. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych.
4. Rejestr wykonanych świadczeń rzeczowych.
5. Rejestr osób objętych rejestracją (na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej).
6. Rejestr wyborców.
7. Rejestr ewidencji ludności.
8. Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Urząd  Stanu Cywilnego – rejestry
1. Rejestr zmian w aktach stanu cywilnego, przekazywanych do właściwych ewidencji ludności.
2. Rejestr zapewnień do ślubu.
3. Rejestr wydanych zaświadczeń i decyzji.
Urząd  Stanu Cywilnego – ewidencje
1. Ewidencje: urodzeń, małżeństw i zgonów.
2. Ewidencja przychodzącej korespondencji i wydawanych odpisów.
Straż Miejska – rejestry
1. Rejestr wykroczeń - mandaty karne.
2. Rejestr wykroczeń – pouczenia.
3. Rejestr wykroczeń - karty MRD 5.
4. Rejestr spraw o wykroczenia.
5. Rejestr zapytań do CEPiK.
6. Rejestr osób dowiezionych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania .
7. Rejestr osób ujętych i przekazanych Policji .
Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego
1. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

Dane zawarte w powyższych rejestrach i ewidencjach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 j.t. z późn. zm.) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) i innych ustaw.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się