Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na rachmistrzów
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na rachmistrzów
30.07.2021 więcej
Ogłoszenie z 07.07.2021 r. Burmistrza Drawska Pomorskiego
w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w
trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
07.07.2021 więcej
Ogłoszenie z 30.06.2021 r. Burmistrza Drawska Pomorskiego
w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych,
działkowych, tuneli foliowych oraz terenów zielonych z
wodociągu gminnego Gminy Drawsko Pomorskie
30.06.2021 więcej
Ogłoszenie z 13.04.2021 r. Burmistrza Drawska Pomorskiego
w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty oraz
zwolnienie z opłaty
13.04.2021 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Drawska Pomorskiego o naborze wniosków
o udzielenie przez gm. Drawsko Pomorskie dotacji w roku 2021 na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
01.04.2021 więcej
Ogłoszenie z 03.02.2021 r. Burmistrza Drawska Pomorskiego
w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały
dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie gminy Drawsko Pomorskie
na rok 2021 oraz składania uwag i propozycji do projektu
uchwały
04.02.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się