2020-10-05

Kontrole zewnętrzne

Lp.
Termin kontroli
podmiot kontrolujący
jednostka kontrolowana
zakres kontroli/protokoły pokontrolne/stanowiska
Kontrole zewnętrzne w 2010
Kontrole zewnętrzne w 2011
Kontrole zewnętrzne w 2012
Kontrole zewnętrzne w 2014
Kontrole zewnętrzne w 2019
SK.1710.1
6-7.03.2019
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Kontrola planowa projektu "Przebudowa magazynu solnego i utworzenie muzeum regionalnego"
SK.1710.2
08.04.2019
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Kontrola planowa projektu "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Suliszewo, Zagórki,Drawsko Pomorskie"
SK.1710.3
25-26.04.19
Wojewoda Zachodniopomorski
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Kontrola planowa projektów "Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych o obr. ul.Gdyńska-Zakopiańska-etap II" oraz "Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ul. Gdyńdska-Zakopiańdska-IIIetap"
SK.1710.4
30.10.2019
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
 
Kontrola planowa "Osada w Mielenku Drawskim"
SK.1710.5
30.12.2019
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Kontrola planowa "Założenie parkowe w m.Przytoń"
Kontrole zewnętrzne w 2020
SK.1710.1
10.02.2020
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Wizyta operacji - Przebudowa drogi gminnej w Jankowie - II etap
SK.1710.2
02.03.2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Kontrola zadania - Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Drawsko Pomorskie
SK.1710.4
kwiecień 2020
Wojewoda Zachodniopomorski
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim - Urząd Stanu Cywilnego
Kontrola planowa - Zmiana imienia i nazwiska w Urzędzie Stanu Cywilnego w Drawsku Pomorskim
SK.1710.5
30.06.2020
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Jankowo - Spichlerz Gropiusa
SK.1710.6
24.06 -06.07.2020
Wojewoda Zachodniopomorski
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Kontrola wydatkowania środków finansowych - dotacja celowa związana z COVID-19 i miejscem kwarantanny zbiorowej
SK.1710.7
28.08.2020
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Drawsku Pomorskim
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Kontrola spełniania wymogów antyCOVID-owych
SK.1710.8
31.08.2020-
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Drawsko Pomorskie za lata 2016-2019 oraz wybranych zagadnień za okres sprzed 2016 r. i występujących w 2020 r.
SK.1710.9
24.09.2020
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Kontrola zabytku - Park w m. Jelenino
SK.1710.10
22.09-01.10.2020
Państwowa Inspekcja Pracy Szczecin
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Zakres kontroli w protokole pokontrolnym
         
 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się