2021-03-05

KARTA USŁUG nr SO/3

1. Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

tel. sekretariat: 94  36 334 85

e mail: drawsko@post.pl

2. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Spraw Obywatelskich pok. nr 115, tel. 94 36 334 818

3. Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2019 poz.2171).

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 poz.1000 z późn.zm.).

4. Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu, o której mowa w art.29 i w art.32 w/w ustawy, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego.

5. Kto może wystąpić z wnioskiem:

 • osoba prawna,

 • osoba fizyczna,

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek – środa:  7:00 - 15:00

 • czwartek: 7:00 – 16:00

 • piątek: 7:00 – 14:00

7. Dodatkowe czynności:

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić :

 • do Komendanta Komendy Powiatowej Policji,

 • Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

 • Dyrektora Pogotowia Ratunkowego,

 • Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu  (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach,

  UWAGA!

Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy  masowej;

 • do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej);

 • do Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

8. Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (w momencie złożenia wniosku a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku).

 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł (w momencie złożenia wniosku a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku).

Opłat należy dokonywać  przelewem na konto Urzędu: Bank PKO BP S.A. nr  85 1020 2847 2424 3009 0000 1402

9. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy składa wniosek o wydanie zezwolenia.

Burmistrz Drawska Pomorskiego wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania  w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

10. Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

 • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

  • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz  o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r.- ( Dz.U.2009.135.1113), instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;

 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

 • informację o:

  • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

  • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej

  • osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,

  • sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,

  • zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,

  • odpłatności za wstęp na imprezę (w przypadku, gdy wstęp na imprezę jest odpłatny organizator jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010r. ( Dz.U.2010.54.323 ).

 • informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe – dotyczy imprez masowych, podczas których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (do 3,5 % alkoholu)

 • oświadczenie organizatora o wyposażeniu obiektu wykorzystywanego do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu  i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc (dotyczy meczów piłki nożnej: w ramach ligi zawodowej – przepis obowiązuje, w ramach I ligi piłki nożnej – przepis stosuje się od 01 stycznia 2013r.;   w ramach pozostałych rozgrywek – przepis stosuje się od 01 stycznia 2014r.) 

 • informację o powiadomieniu:

  • Komendanta Oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,

  • Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku  przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • opinie:

  • Komendanta Komendy  Powiatowej Policji

  • Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

  • Dyrektora Pogotowia Ratunkowego

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożenia.

UWAGA!

Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

11. Przepisy karne:

Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat ( art. 58, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. ( Dz.U. z 2009 poz.2171).

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się