2020-06-01

KARTA USŁUG nr SO/2 - WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

Herb Drawska Pomorskiegoul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

Tel.: (94) 36 334 85 , 7 Fax.: (94) 36 331 13

e-mail :drawsko@post.pl  NIP: 674-00-06-008, REGON: 330920742

___________________________________________________________________________________________

KARTA USŁUG nr SO/2/1 -

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

PODSTAWA PRAWNA:

 

1.  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017., poz. 1464 ze zmianami).

2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz. 212 oraz z 2017r., poz.1626).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019r., poz.400).

4. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zmianami).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz. 1044 ze zmianami).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego ( druk do pobrania w Biurze Spraw Obywatelskich , pokój 113, w informacji pokój 117 lub na stronie umig.drawskopomorskie.ibip.pl).

- Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, a w przypadku ich braku inne dokumenty zawierające fotografię.

- Fotografia

 

Załączniki do karty usług:

SO-01 Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

SO-02 Informacja do wniosku o wydanie dowodu osobistego.

SO-03 Informacja dotycząca odbioru dowodu osobistego.

SO-04 Informacja dotycząca zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

SO-05 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

SO-06 Informacja dotycząca sposobu i trybu zawieszenia, cofnięcia  zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzania obecności.

SO-07 Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.

SO-08 Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.

SO-09 Informacja dotycząca zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

SO-10 Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym oraz zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji  Publicznej na stronie https://epuap.gov.pl.

 

OPŁATY

Nie podlega opłacie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Spraw Obywatelskich , pokój 113

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Ul. Generała Władysława Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

Telefon: 94 34 46 814

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek, wtorek środa 7.00 – 15.00

Czwartek                                 7.00 – 16.00

Piątek                                      7.00 – 14.00

 lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim - dostępna na portalu ePUAP, adres skrytki: /umdrawsko/skrytka.

 

OSOBY DO KONTAKTU

- Mirella Adamczyk , pok. 113, telefon 94 34 46 814

- Grażyna Klebeko-Kowalonek , pok. 113, telefon 94 34 46 814

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie dowodu osobistego

- 30 dni od dnia złożenia wniosku

- ponad 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się